เอกสาร DOWNLOAD

แผนปฏิบัติงานโครงการฯ (ประจำปีงบประมาณ 2561)

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

ประจำปีงบประมาณ 2561


  • แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (อพ.สธ. – มทร.ร. 1)  

 

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ (ประจำปีงบประมาณ 2559)

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

ประจำปีงบประมาณ 2559


 

    ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ         

  • ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ  (อพ.สธ.-2)  
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ. – มทร.ร. 2)  

 

    อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

  • รายงานความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (อพ.สธ. – มทร.ร. 3)