โครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษ์สิ่งแวดล้อม"

คณะบริหารธุรกิจพื้นที่ศาลายา จัดโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและรักษ์สิ่งแวดล้อม" ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจพื้นที่ศาลายา เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาจากทั้ง 5 สาขาวิชาการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้การปลูกป่าและระบบนิเวศน์วิทยา ตลอดจนได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของชุมชนปากน้ำประแสร์ ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสที่ไหลลงอ่าวไทย อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อม รักษาธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่ป่าใช้สอยสร้างสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกด้วย