โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพสธ.)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจแนวทาง และมาตรการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดำเนินกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาที่ยั่งยืน และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จ.น่าน