แหล่งที่มาของงบประมาณในการดำเนินงาน

1. งบประมาณของ อพ.สธ.

     อพ.สธ. เป็นหน่วยงานของสำนักพระราชวัง จึงได้รับงบประมาณจากสำนักพระราชวังในการดำเนินงานในกิจกรรมทั้ง 8 ของ อพ.สธ. และครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานของหน่วงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

2. งบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

     อพ.สธ. มีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานสนองพระราชดำริดำเนินงานของบประมาณ หรือขอทุนสนับสนุนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ได้ เมื่อได้เห็นพ้องต้องกันตามเงื่อนไขต่างๆ และตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยที่การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินงานใน อพ.สธ. ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติทีกำหนดไว้ของการของบประมาณ และต้องเป็นลักษณะประหยัด เหมาะสม มีความชัดเจนทุกขั้นตอน และใช้เฉพาะในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เท่านั้น

     2.1 งบประมาณปกติประจำของหน่วยงาน หรือขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากสำนักงบประมาณเพื่อการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

     2.2 ในกรณีที่หน่วยงานขอตั้งงบประมาณ เพื่อการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. นั้น จำเป็นต้องได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ มีมติที่ประชุมและทำหนังสือแจ้งมาที่ อพ.สธ. หรือมีการประสานงานกับทาง อพ.สธ. เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อำนวยการ อพ.สธ. จะนำความกราบบังคมทูลฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และทำหนังสือประสานสนับสนุนไปยังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณต่อไป

     2.3 งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     2.4 งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กปร.) (ตามระเบียบวิธีการของบประมาณ กปร.)