พื้นที่ดำเนินการของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

     พื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. นั้น มีหลายลักษณะ

ก.พื้นที่ที่ใช้แนวทางดำเนินงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.

     ได้แก่พื้นที่ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายหลัก เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมสำหรับพื้นที่มาสนองพระราชดำริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการนำพื้นที่นั้นเข้ามาน้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้นที่ที่ดำเนินการใช้แนวทางการดำเนินงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้นๆ มีนโยบายในการใช้พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ นั้นๆ สามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงขนาดและขอบเขตพื้นที่มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่เป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าอาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัย

ข. พื้นที่น้อมเกล้าฯ ถวาย

- กรณีที่เป็นหน่วยราชการ หน่วยราชการที่น้อมเกล้าฯ ถวาย พื้นที่นั้นต้องมีเจ้าของพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยราชการนั้นจะต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือน้อมเกล้าฯ ถวาย และต้องกำหนดขอบเขต มีแผนที่แสดงพื้นที่ส่วนที่น้อมเกล้าฯถวายชัดเจน

- กรณีที่เป็นเอกชนอาจน้อมเกล้าฯ ถวายสิทธิการใช้พื้นที่ดินของตน พื้นที่นั้นต้องมีเจ้าของพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดยมีการกำหนดสิทธิการใช้พื้นที่ดินของตน กำหนดระยะเวลาเพื่อเป็น “โครงการสมทบ” สำหรับโครงการ อพ.สธ. เช่นในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช โดยให้ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช โดยสิทธิครอบครองที่ดินยังเป็นของเอกชนผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย แต่สิทธิและความรับผิดชอบในต้นพันธุกรรมพืช เป็นของ อพ.สธ.(เฉพาะพื้นที่ที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฏหมาย)

- กรณีการน้อมเกล้าฯ ถวานพื้นที่ของเอกชน) และทรงมีพระกรุณารับไว้แล้วเป็นของโครงการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง ซึ่งหมายถึงการที่ทรงพระกรุณารับไว้นั้น เป็นการทรงรับทางพฤตินัย ผู้ที่น้อมเกล้าฯ ถวาย จะต้องดำเนินการต่อทางนิตินัยเพื่อถวายสิทธิ และให้การใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปเฉพาะเพื่อ โครงการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง

ตัวอย่างการดำเนินงานในพื้นที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริและมีพระราชวินิจฉัยแล้วได้แก่ พื้นที่เกาะแสมสาร และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย อพ.สธ. – ทร. พื้นที่ กองการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีโดย อพ.สธ. – นทพ.

สำหรับการดำเนินงานและพัฒนาในพื้นที่ยังไม่มีพระราชดำริหรือพระราชวินิจฉัยหรือที่มีแนวคิดการดำเนินงานในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ประสานการดำเนินงานกับจังหวัดหน่วยงานต่างๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้พิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความพร้อมของพื้นที่ที่จะดำเนินงาน ความพร้อมของหน่วยงาน ศักยภาพของหน่วยงาน และทรัพยากรดำเนินงานโดยให้นำแผนการดำเนินงานขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยก่อน