วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช และร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2. เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานวิชาการด้านการเรียนรู้ทรัพยากรและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษณ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชที่ส่งผลและเกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันะุกรรมพืชในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีศักยภาพ เช่น กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนและพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพิช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามความพร้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์