ความเป็นมา อพ.สธ. - มทร.ร.

     นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์ต้นยางนาและได้มีโครงการป่าไม้สาธิต ทดลองปลูกต้นยางนาในสวนจิตรลดา และได้รวบรวมพรรณไม้จากภาคต่างๆทั่วประเทศ มาปลูกในสวนจิตรลดาใกล้พระตำหนักเรือนต้น เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาในปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นขนุนในพระบรมมหาราชวัง ที่ปลูกหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ซึ่งโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ได้สนองพระราชดำริทำการเก็บรักษาพันธุ์พืชเอกลักษณ์โดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อ พ.ศ. 2532 ได้ดำเนินการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ และทดลองปลูกหวายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชกระแสกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เมื่อเดือนมิถุนายน 2535 พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 และได้มีพระราชานุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน และแผนงานในเดือน เมษายน 2536 ซึ่งได้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ กำหนดพรรณไม้ที่จะดำเนินการอนุรักษ์โดยเร่งด่วน กำหนดกิจกรรมโครงการในปี พ.ศ. 2537