เป้าหมาย วัตถุประสงค์

เป้าหมายรวม

  • เพื่อพัฒนาบุคลากร  
  • อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช  
  • ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย  

 

วัตถุประสงค์

  • ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
  • ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
  • ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

 

เป้าหมายคุณภาพ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เป็น
เป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ
มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เห็นความสำคัญของผลประโยชน์แท้
และ
ไม่จาริกในโมหภูมิ
ดำเนินการใดด้วย
ความเพียรที่บริสุทธิ์
และ
ปัญญาที่เฉียบแหลม

 

 

ช้อมูลอ้างอิง http://www.rspg.or.th