การฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

การฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่  ๒๐ – ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล

อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์