การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึก Photo Gallery

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่ 7

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่ 7

     ในระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหัวหน้าโครงการพระราชดำริ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่ 7 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจและมาตรการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เป็นกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการอนุรักษ์พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม หัวหน้างานโครงการพระราชดำริ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท สมาคมกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต จ.ภูเก็ต