การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึก Photo Gallery

โครงการปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองคืนสู่ป่าธรรมชาติ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองในโครงการปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองคืนสู่ป่าธรรมชาติ ณ ห้องเรียนรวม ทค.101 โดยมี ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดโครงการ
โครงการปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองคืนสู่ป่าธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายาก รู้คุณค่าและร่วมรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณค่าให้ป่าและเป็นแหล่งศึกษาด้านธรรมชาติวิทยา และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายากให้คงอยู่สืบไป