การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึก Photo Gallery

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

16 - 18 เมษายน 2558

ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี