ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

16 - 18 เมษายน 2558

ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

การฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่  ๒๐ – ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล

อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์