ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น

     ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี และ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดี นำคณะศึกษาดูงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ โดยประกอบด้วยกิจกรรม การดำนา การผลิตเมล็ดกาแฟ การเตรียมความพร้อมของโรงสีข้าวโดยตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศให้ยั่งยืนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น