โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อพ.สธ. ณ ศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อพ.สธ. ณ ศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน

     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจแนวทาง และมาตรการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดำเนินกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาที่ยั่งยืน และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ณ ศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน