ศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่าง (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง

เข้าศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่างทรัพยากรท้องถิ่นภูมิปัญญาการเย็บจาก จากใบตาลโตนด อาคารศิลปกรรมดีเด่นประจำปี 2556 บ้านใบตาลโตนด และโรงงานต้นแบบการแปรรูปน้ำตาลโตนดในคาบสมุทรสทิงพระ

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา